Aktualności

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa w ramach postępowania upadłościowego

Syndyk masy upadłości Romana Sulicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Roman Sulicz – Firma Handlowo-Usługowo-Turystyczna, Pensjonat ”RAMIS” w upadłości w Wysowej-Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Romana Sulicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Roman Sulicz – Firma Handlowo-Usługowo-Turystyczna, Pensjonat ”RAMIS” w upadłości w Wysowej–Zdroju, w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu Cywilnego, jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, na które składają się między innymi nieruchomość zabudowana budynkiem funkcjonującej Karczmy i Hotelu „Gościnna Chata” oraz budynkiem „Dom Rzemiosła” w Wysowej-Zdroju nr 63, nieruchomości zabudowane budynkiem z pokojami gościnnymi – Pensjonat „Ramis” w Wysowej-Zdroju nr 131 i budynkiem stajni wraz z ich wyposażeniem.

Opis przedsiębiorstwa upadłego znajduje się w opinii sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych Andrija Telegęi Magdalenę Ślufarską z dnia 10 lipca 2020 r., zaś wartość rynkowa nieruchomości ustalona została  w operatach szacunkowych z 16 maja 2020 r. sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Czerwińskiego, uzupełnionych aneksami z dnia 16 czerwca 2020 r.

Przedmiot przetargu objęty jest umową dzierżawy z prawem pierwokupu, zawartą przez syndyka z CZAZ INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Wysowej – Zdroju.

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 4 300 000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych 00/100).

Oferta sprzedaży wraz z materiałami dotyczącymi przetargu dostępna jest na stronie www.krpu.pl