Rozliczenia pieniężne

Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych:

  • W związku z wejściem w życie w dniu 24 października 2011r. Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011( Dz. U. Nr 199, poz. 1175, implementująca w ustawodawstwie polskim zapisy Dyrektywy 2007/64/We z dnia 13 listopada 2007 ( tzw. Dyrektywa PSD) Bank Spółdzielczy w Grybowie niniejszym przekazuje informację o godzinach realizacji zleceń płatniczych z rachunków Klientów Banku.
  • Bank realizuje zlecenia płatnicze z rachunków będącymi klientami Banku na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w Banku.
  • Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku.
  • Bank uznaje zlecenia za przyjęte do realizacji w tym samym dniu roboczym, jeżeli złożone zostało w Banku przed godziną graniczną określoną w poniższej tabeli:

..:: Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Grybowie ::..