Skip to main content
 • Kredyt inwestycyjny - preferencyjny

  Kredyt inwestycyjny - preferencyjny

  Linia nBR10

  • przeznaczenie: realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych”, których przeznaczeniem jest finansowanie inwestycji zmierzających do rozwoju zespołowych form użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach rolnych do 300 ha użytków rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Pod pojęciem gospodarstwa rolnego rozumie się gospodarstwo prowadzące produkcję rolną w oparciu o grunty własne lub dzierżawione w okresach wieloletnich
  • kwota kredytu:
   • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na inwestycję realizowaną w gospodarstwach rolnych przez osoby fizyczne tworzące zespoły wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, nie więcej jednak niż 4 mln zł,
   • 70% wartości nakładów inwestycyjnych na inwestycję realizowaną w działach specjalnych produkcji rolnej przez osoby fizyczne tworzące zespoły wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, nie więcej jednak niż 8 mln zł,
  • okres kredytowania:
   • 8 lat
   • karencja - 3 lata

  Linia nBR13

  • przeznaczenie: realizacja inwestycji w ramach “Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce”, z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych produkujących ziemniaki skrobiowe na cele produkcji skrobi oraz w zakładach produkujących skrobię ziemniaczaną.
   O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów.
  • kwota kredytu:
   • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na inwestycję realizowaną w gospodarstwach rolnych, nie więcej jednak niż 4 mln zł,
   • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, nie więcej jednak niż 8 mln zł.
  • okres kredytowania:
   • 8 lat
   • karencja - 3 lata

  Linia nBR14

  • przeznaczenie: realizacja inwestycji w ramach “Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce”, których przeznaczeniem jest sfinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej podejmujących lub prowadzących chów i hodowlę zwierząt w celu produkcji mięsa czerwonego i drobiowego, w zakładach uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa, w chłodnictwie składowym w zakresie zamrażania i składowania mięsa, oraz w zakładach przetwórstwa jaj.
   O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów
  • kwota kredytu:
   • do 80% wartości nakładów inwestycyjnych na inwestycję realizowaną w gospodarstwach rolnych, nie więcej jednak niż 4 mln zł,
   • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie mleka lub skupie mleka, nie więcej jednak niż 16 mln zł,
  • okres kredytowania:
   • 8 lat
   • karencja - 3 lata

  Linia nBR15

  • przeznaczenie: to kredyt na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa”, których przeznaczeniem jest sfinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych produkujących mleko, w podmiotach zajmujących się skupem mleka bezpośrednio od producentów mleka i przetwórstwem mleka na przetwory mleczne. 
   O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
  • kwota kredytu:
   • do 80% wartości nakładów inwestycyjnych na inwestycję realizowaną w gospodarstwach rolnych, nie więcej jednak niż 4 mln zł,
   • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie mleka lub skupie mleka, nie więcej jednak niż 16 mln zł,
  • okres kredytowania:
   • 8 lat
   • karencja - 3 lata

  Linia nGP

  • przeznaczenie: realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze upraw rolnych, warzywnictwa, ogrodnictwa, chowu i hodowli zwierząt, działalności usługowej związanej z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt i produkcji mięsa.

   O kredyt ubiegać się mogą grupy producentów rolnych utworzone, zgodnie z ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, z uwagi na produkt lub grupę produktów wymienionych w załączniku do rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych, które na dzień złożenia wniosku o kredyt są wpisane do rejestru grup producentów rolnych prowadzonych przez marszałków województw właściwych ze względu na siedzibę grupy i prowadzą działalność, jako przedsiębiorca posiadający osobowość prawną.
  • kwota kredytu:
   • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł,
   • 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,
   • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, nie więcej niż 16 mln zł,
  • okres kredytowania:
   • 15 lat
   • karencja - 3 lata

  Linia nGR

  • przeznaczenie: to kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, z przeznaczeniem zakup gruntów rolnych, na których są lub będą prowadzone działalności w zakresie:
   • upraw rolnych; warzywnictwa; ogrodnictwa,
   • chowu i hodowli zwierząt,
   • upraw rolnych połączonych z chowem zwierząt (działalność mieszana),
   • działów specjalnych produkcji rolnej,
   O kredyt mogą ubiegać się rolnicy indywidualni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych , podejmujący lub prowadzący działalność (z wyłączeniem emerytów i rencistów), tj. osoby fizyczne będące właścicielami, dzierżawcami użytków rolnych oraz samoistnymi posiadaczami
   • o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha,
   • prowadzące osobiście gospodarstwo rolne,
   • posiadające kwalifikacje rolnicze,
   • zamieszkała co najmniej przez 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa,
  • kwota kredytu:
   • nie może przekraczać łącznie
    • 90% wartości zakupu gruntów rolnych, nie więcej niż 4 mln zł,
    • wartości kupowanych gruntów rolnych ustalonej na podstawie średnich cen rynkowych gruntów w danym województwie według danych GUS,
  • okres kredytowania: 20 lat

  Linia nIP

  • przeznaczenie: realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych.
   O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne (z wyłączeniem emerytów i rencistów), osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
  • kwota kredytu:
   • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł,
   • 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,
   • 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, nie więcej niż 16 mln zł,
  • okres kredytowania: 8 lat

  Linia nKZ

  • przeznaczenie: zakup gruntów rolnych w celu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego lub utworzenia nowego.
   O kredyt mogą ubiegać się:
   • osoby fizyczne (z wyłączeniem emerytów i rencistów),
   • osoby prawne,
   • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
  • kwota kredytu:
   • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł,
   • wartości kupowanych gruntów rolnych ustalonej na podstawie średnich cen rynkowych gruntów w danym województwie według danych GUS,
  • okres kredytowania:
   • 15 lat
   • karencja - 2 lata

  Linia nMR

  • przeznaczenie: realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego na gruntach własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich.
  • O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 40 lat, posiadają wykształcenie rolnicze lub udokumentowany 3-letni okres pracy w rolnictwie, z wyłączeniem emerytów i rencistów, o ile prawo do renty zostało ustalone z tyt. niezdolności do pracy.
  • kwota kredytu:
   • nie może przekroczyć 4 mln zł,
  • okres kredytowania:
   • 15 lat
   • karencja - 2 lata

  Linia nNT

  • przeznaczenie: ralizacja inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej zapewniających wysoką jakość produktu
  • kwota kredytu:
   • nie może przekroczyć:
    • 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne, nie więcej niż 4 mln zł
    • 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nie więcej jednak niż 8 mln zł – w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej,
  • okres kredytowania:
   • 15 lat
   • karencja - 2 lata

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Spółdzielczym w Grybowie:

  • 18 440 86 50 - Centrala Grybów (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 40 01 - Oddział Bobowa (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 441 70 36 - Oddział Korzenna (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 18 351 60 09 - Oddział Uście Gorlickie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)

  Szczegółowy wykaz telefonów do poszczególnych placówek Banku znajduje się z zakładce "Placówki i bankomaty".

  Bank BPS

  Zachęcamy do kontaktu pod numerami z Bankiem Zrzeszającym BPS:

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 01
  Zastrzeżenia kart dla Klientów
  • 18 440 86 56 - Bank Spółdzielczy w Grybowie (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
  • faks (+48) 86 215 50 51
  • samodzielnie na portalu www.kartosfera.pl

  Polecamy uwadze opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Broszurę informacyjną opisującą aspekty bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

  Kontakt e-mail

  Aby się skontaktować z Bankiem można również wysłać email'a na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Znajdziesz nas też tutaj