Skip to main content
 • Karta VISA Business Debetowa

  Karta VISA Business Debetowa

  Karta debetowa jest kartą powiązaną z rachunkiem firmowym, która umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym.Dla kogo:

  • Warunkiem wydania karty jest posiadanie rachunku w jednostce Banku;
  • Użytkownikiem karty może być dowolna osoba wskazana przez Posiadacza rachunku;
  • Posiadacz rachunku może ubiegać się o wydanie dowolnej liczby kart, z tym że jednemu Użytkownikowi karty może być wydana tylko jedna karta;
  W przypadku kradzieży lub zgubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale Banku lub telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50 lub (22) 539 50 00
  (serwis Banku BPS S.A. jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)

  Karta debetowa jest niezbędnym narzędziem w Twoim biznesie. Dzięki niej masz nieograniczony dostęp do środków na swoim koncie. Możesz nią płacić za towary i usługi, a także w każdej chwili dokonywać wypłat z bankomatów w Polsce i na całym świecie.

  • przeznaczenie: wydawana posiadaczom rachunków firmowych,
  • limit kredytowy:
   • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 30 000 zł,
   • maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 50 000 zł,
  • okres ważności karty: 3 lata,
   • karta płatnicza VISA BUISNESS DEBETOWA jest wydawana na okres 3 lat;
   • okres ważności karty określony jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca podanego na jej awersie;
   • niezłożenie przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty rezygnacji z używania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres.
  • Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia PAKIET BEZPIECZNA KARTA Grupy Concordia:
   • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty,
   • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu,
   • Ubezpieczenie zakupionego towaru,
   • Ubezpieczenie mienia.
   Rozliczenie transakcji:
   • transakcje dokonywane przy użyciu karty w Polsce realizowane są w złotych polskich, a transakcje dokonywane za granicą - w walucie danego kraju;
   • transakcje dokonane za granicą przeliczane są przez VISA z waluty transakcji na euro w oparciu o kurs własny VISA, a następnie na złote polskie po kursie sprzedaży pieniądza euro obowiązującym w Banku Polskiej Spółdzielczości w dniu rozliczenia transakcji;
   • obciążenie rachunku z tytułu zrealizowanych transakcji krajowych i zagranicznych odbywa się w złotych polskich i dokonywane jest z datą realizacji transakcji.

  Dlaczego warto?

  wygoda i bezpieczeństwo pracowników - dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. - nie są narażeni na utratę gotówki
  łatwa kontrola wydatków pracowników
  eliminacja zaliczek dla pracowników
  komfort - klient ma stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku
  łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4 700 bankomatów bez prowizji (Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You)
  szybkość - środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek
  kontrola nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej
  dokonywanie transakcji w internecie
  poczucie bezpieczeństwa - korzystając z kart płatniczych klient unika konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie naraża się na ich utratę
  możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty
  bezpłatne ubezpieczenie

  Bank nie udziela autoryzacji w przypadku próby dokonania transakcji:

  • której kwota przekracza wartość wolnych środków lub wartość dziennego limitu transakcyjnego;
  • przy użyciu karty zastrzeżonej;
  • kartą, której numer PIN jest zablokowany;
  • kartą, do której utracono prawo użytkowania;

  W przypadku transakcji nieautoryzowanych nie są sprawdzane limity autoryzacyjne.

  Użytkownik karty wyraża zgodę na dokonanie transakcji poprzez:

  • wprowadzenie numeru PIN – w przypadku transakcji dokonywanych w bankomatach oraz w niektórych punktach handlowo-usługowych i jednostkach banków;
  • złożenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu zgodnego z wzorem na karcie – w przypadku transakcji dokonywanych w punktach handlowo-usługowych i jednostkach banków.

  Ten pakiet dodajemy do Twojej karty automatycznie. Chroni Twoją kartę, Twoją gotówkę i Twoje wydatki.

  Przydatne informacje

  3D Secure

  Jeżeli sprzedający przez internet ma w swoim portalu internetowym wdrożone zabezpieczenie 3D Secure, a chcesz dokonywać zakupu i płatności kartą koniecznie przeczytaj poniższą informację.

  Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa płatności internetowych realizowanych za pośrednictwem kart debetowych/kredytowych Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje zobowiązujące banki do wdrożenia elektronicznych systemów zapewniających bezpieczeństwo tych płatności.

  Biorąc pod uwagę powyższe Bank Spółdzielczy w Grybowie wprowadził od 01 lutego 2015 r. dodatkowe zmiany wynikające z w/w rekomendacji w następującym zakresie:
   1. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzenia transakcji internetowych, polegającego na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verifide by Visa, MasterCard – pod nazwą MasterCardSecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
   2. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 01.02.2015 r. był wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówkach Banku Spółdzielczego w Grybowie oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl);
   3. od 01.02.2015 r. zostaną wprowadzone – w ramach istniejących limitów bezgotówkowych – limity transakcji internetowych dla kart płatniczych.
  Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Grybowie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.
  W celu zarejestrowania i aktywacji usługi 3D Secure w portalu kartowym, należy:
  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.katosfera.pl
  • podać numer PESEL – dla rezydentów lub numer nierezydenta podany przez Bank – dla nierezydentów,
  • wpisać otrzymane na numer telefonu hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
  • aktywować usługę 3D Secure.

  W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym z wdrożonym zabezpieczeniem 3D Secure postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  Przydatne instrukcje:

  Zastrzeżenie karty
  W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:
  • telefonicznie w Contact Center Banku (tel.: +48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50 ),
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
  • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku Spółdzielczego w Grybowie (tel. 18 440 86 50 )
  • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA,
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl,
  W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.
  Zgłoszenie jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności. Do czasu zgłoszenia Bankowi utraty karty, Posiadacza rachunku obciążają transakcje dokonane z użyciem utraconej karty do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR (według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia).

  Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia utraty karty z wyłączeniem transakcji, do których doszło z winy umyślnej Użytkownika karty.
  Znajdziesz nas też tutaj