Aktualności

Ustawowe wakacje kredytowe

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO

Bank wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

 WAKACJE KREDYTOWE

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca.

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

  • osobiście w Placówce Banku,
  • poprzez system bankowości elektronicznej eBankNet (Kontakt->Nowa wiadomość->Kategoria wiadomosci: Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu->Dodaj załącznik->Wyślij). Należy pobrać poniższy wniosek na komputer, wypełnić go, zapisać i dołączyć do wiadomości przekazywanej Bankowi,

Składanie wniosków może również nastąpić:

  • drogą email na adres Placówki Banku / Pracownika Banku /Centrali Banku. Wniosek złożony drogą email powinien być kompletny i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP,
  • drogą pocztową na adres Placówki Banku, podpis Kredytobiorcy musi być zgodny z podpisem na umowie kredytowej.

UWAGA: Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego należy złożyć przed dniem  spłaty raty kapitałowo-odsetkowej wynikającej z umowy.

                    Uprzejmie prosimy aby wniosek  w miarę możliwości składać najpóźniej 3 dni przed dniem płatności raty kapitałowo-odsetkowej.

Przekażemy Ci także szczegółową informację opisującą ryzyka związane z kredytem zabezbieczonym hipotecznie.

 


 

Wniosek do pobrania dla wakacji kredytowych:

         Wniosek o wakacje kredytowe

         Oświadczenie o odstąpnieniu